top of page
Search
  • Writer's pictureDiginobe

13 olulist rolli e-õppeprojekti loomiseks


Foto: Annie Spratt veebilehelt Unsplash

Hea õppedisaini ehk e-õppeprojekt on mitme tubli inimese koostöö tulemus. Selles blogipostituses kirjutame rollidest ja pädevustest, mida hea e-õppeprojekti loomisel vaja läheb. On hea teada, et see nimekiri ei ole alati iga projekti puhul sama, mõnikord võib see olla pikem, mõnikord lühem. Teinekord võib ühe rolli täitja olla hoopis grupp inimesi. Samas võib olla ka nii, et üks inimene täidab mitut rolli.


Eduka e-õppeprojekti puhul avatud koostöö meeskonna liikmete vahel väga vajalik. Ja nii nagu iga meeskonnatöö puhul on ka siin vajalik kiire ja tõhus kommunikatsioon ning kinnipidamine kokkulepitust.

Tulemuslik õppimine e-kursusel eeldab heade ekspertide kohtumist

E-kursuse väljatöötamine on projektitöö, mistõttu on oluline, et meeskonnas oleks inimene, kes vastutab kogu projekti kulgemise eest. Projektijuht vastutab terve projekti töövoolu eest. Näiteks korraldab projektijuht selle, et meeskonnas on olemas kõik inimesed, et neil on olemas ressursid, mida igaüks oma töö tegemiseks vajab. Samas aitab ta meeskonnal omavahel koostööd teha. Projektijuht vaatab, et tähtaegadest hoitakse kinni ja et projekti eelarve jääb lubatud piiridesse. Isegi kui projekt on väike ja justkui ei vaja eraldi juhti, siis projekti ladusaks kulgemiseks on hea, kui määratakse keegi seda rolli täitma.


Sisu ja sihtgrupiga töötavad inimesed

Sihtgrupi esindaja(d) esindab e-õppeprojektis õppijaid, kellele e-kursus luuakse. Siia kuuluvad inimesed – või väiksema projekti puhul ehk ainult üks inimene, kelle vajadused ja eelistused planeeritud õppe raames sarnanevad sihtgrupi omadega. Ideaalis on sihtgrupi esindaja(d) terve e-õppeprojekti ajal protsessi juures ja et anda pidevalt tagasisidet. Nii saavutatakse lõpuks e-kursus, mis on võimalikult kohane sihtgrupile.

Personalijuht. Kui e-kursus luuakse lähtudes organisatsiooni vajadustest, siis personalijuht on see, kes tunneb töötajaid ja nende arenguvajadusi kõige paremini. Tema ülesandeks on e-õppeprojektis lähtuvalt organisatsiooni vajadustest anda sisendeid õpivajaduse väljaselgitamiseks.

Sisuekspert on teema või valdkonna ekspert. Sisuekspert tagab, et loodava e-kursuse õppesisu on täpne, ajakohane ja täielik. Sisueksperdiga teeb tihedat koostööd õppedisainer, et teadmised ja kogemused, mis sisueksperdil on, kajastuvad loodavas e-kursusel viisil, mis kergesti omandatav. Sisuekspert annab ka heakskiidu e-kursuses kasutatavate videote skriptidele, loodud illustratsioonidele ja skeemidele.

Õppedisainer on õppekava väljatöötaja. Õppedisainer kirjeldab õpiväljundid ja paneb paika, kuidas neid õpiväljundeid hinnatakse. Õppedisaineril on teadmised ja oskused täiskasvanute õppimise toetamise ja õpiteooriate valdkonnast, mis tagavad selle, et loodav e-kursus on sihtgrupi vajadusi arvesse võttev, hea struktuuriga ja täiskasvanud õppijale vastuvõetavas vormis.

Õppedisainer koostab süžeeskeemi (storyboard), milles on esitatava materjali struktuur ja sisu. Süžeeskeem sisaldab kogu e-kursuse loomise jaoks olulist informatsiooni (interaktiivsed tegevused, õppevideod, animatsioonid, illustratsioonid) mustandkujul.


E-õppe tehnoloogiaga seotud rollid

E-õppe arendaja tagab, et loodav projekt vastab IT tehnilistele nõuetele ja on esitatud interaktiivses ja huvipakkuvas vormis. E-õppe arendaja töötab õppedisaineri poolt koostatud süžeeskeemiga ja koostab autorvahendi (authoring tool) abil e-kursuse sisu. Tema on ka see, kes annab sisendi kasutatava e-õppe tehnoloogia sobivuse kohta.

Õpihaldussüsteemi administraator vastutab selle eest, et e-õppe arendaja poolt loodud e-kursus töötaks õpihaldussüsteemis korrektsel. Olenevalt olukorrale on tema rolliks ka õppijate, õppegruppide haldamine õpihaldussüsteemis.

Kujundaja. E-kursuses on kujundusel tähtis osa. Kujundaja valib sellised stiilid ja kujundusmaterjalid, mis toetavad õppimist. Kujundaja loob e-kursusel kasutatavad joonised ja graafikad. Kui projektis kasutatakse organisatsiooni logosid ja värvikavasid, siis kujundaja saab aidata nende kasutamisel.

Multimeedia spetsialist loob kõik e-kursusel kasutatavad videod, helifailid ja pildid. Multimeediaspetsialist töötab tihedas koostöös õppedisaineriga, kes annab sisendi aga ka kontrollib tulemuse seotust õpiväljunditega ja e-kursuse sisuga.

Teksti toimetaja vaatab üle, et e-kursus on kirjavigadeta ja kirjutatud heas ladusas stiilis, mis sobib sihtgrupile.

Esitaja, dubleerija. Mõned e-kursused võivad eeldada esitaja olemasolu. Näiteks videotesse näitlejaid või animatsioonidesse dubleerijaid.


Hindamisega ja järeltegevusega seotud rollid

Testijad on sihtgrupi esindajad, kes annavad hinnangu, kas planeeritud õpiväljundid saavutati ja hindavad ka õpikogemust. Kvaliteedikontroll vaatab ka e-kursuse tehnilist korrasolekut.

E-kursuse haldaja jääb e-kursusega seotuks ka pärast selle avaldamist ja käiku laskmist. Tema ülesandeks on e-kursuse ja õppijate haldamine. Siia alla kuuluvad näiteks osalejate küsimustele vastamine, nende tagasiside kogumine jne. Kui projekt vajab ajakohastamist, siis haldajal on olemas oskused ja võimalused projekti redigeerida.


Kõik e-õppeprojektid vajavad kavandamist, läbimõtlemist ja disainimist. See on hea meeskonna töö. Mida selgemini on rollid määratletud ja iga rolli täitja teab oma osa, seda tulemilikum on õppimine õppija jaoks. Ning resultaadiks on hea e-kursus, mis rahuldab organisatsiooni vajadusi ja on osalejatele positiivseks õpikogemuseks.

103 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page