top of page
Search
  • Writer's pictureDiginobe

Digivahendid hindamiseks


Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Täiskasvanute koolitajad ja õpetajad hindavad kõige keerulisemaks hindamise planeerimist ja läbiviimist. Ja seda olenemata sellest, kas kasutatakse digivahendeid või mitte. Väga thiti jagatakse arusaama, et hindamisega täiskasvanute õpetamises ei tegeleta. Jah, hinnanguid me tõesti ei anna ja hindeid ei pane, kuid hindamine kindlasti õppeprotsessis toimub. Hindamine on oluline, sest ainult selle järgi saame me otsustada, kas õppeeesmärgile on jõutud ja õpiväljundid on saavutatud.


Hindamine on tähtis õppe erinevates etappides ja erinevatel hindamistüüpidel on erisugune eesmärk.


Digivahendid eelhindamiseks

Eelhindamise eesmärgiks on mõista õppijate õpivajadust ja -võimekust. Enamasti on eelhindamise vahenditeks intervjuud või ankeetküsitlused. Eelhindamise tulemusi kasutatakse, et koostada konkreetsele õppegrupi vajadustele vastav koolituskava ja koolitussisu. Selle hindamise ajal uuritakse õppijate seniseid teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid aga ka koolitushuvi ja isiklikke õpieesmärke.


Digivahendid eelintervjuude läbiviimiseks:

Skype

Zoom


Digivahendid ankeetide koostamiseks:


Digivahendid kujundava hindamise toetamiseks

Kujundaval hindamisel on mitu nime, näiteks nimetatakse teda ka õppimist toetavaks hindamiseks või protsessihindamiseks, formatiivseks hindamiseks.

Kujundava hindamise eesmärgiks on mõista, kuidas õppijad õppeprotsessis õppega toime tulevad. Protsessihindamise aluseks võetakse õppeprotsessi õpiväljundid. Kujundava hindamise tulemusena mõistavad nii koolitaja kui ka õppijad, millised on õppija tugevused, vajakajäämised õppeprotsessis. Kujundava hindamise resultaadina kohandatakse õppeprotsessi, et võimalikult tõhusalt saavutada õpieesmärgid. Kujundav hindamine võimaldab õppijal ka ise valida nii hindamise aluse kui ka kasutatava hindamise vahendi.


Kujundava hindamise õppetegevused võivad olla:

● Erinevad veebipõhised hääletused

● Enesekontrollitestid

● Õppemängud

● Erinevad visuaalid, nt infograafik, poster, kaart, et kirjeldada õppimist

● Kaasõppijate hindamine


Kujundava hindamise digivahendid:

● Õppijate isiklikud e-portfooliod ja blogid, Wix, Google Site, Weebly

● Märkmed, kui eneseanalüüsivahend, Google Keep

● Kaasõppijate hindamine, Peergrade

● Enesekontrollitestid, Socrative

● Mängud, Kahoot


Digivahendid kokkuvõtlikuks hindamiseks

Kokkuvõtliku hindamis eesmärgiks on hinnata, kas püstitatud õppeesmärk sai saavutatud ja mil määral saavutati õpiväljundid. Mõõdetakse õppimise tõhusust aga ka õppijate reaktsioone õppesisule ja õppekeskkonnale, õppijate hinnanguid õppimise mõjule.

Kokkuvõtliku hindamine võib toimuda ühekordselt, näiteks koolituse lõpus, kuid ka mingi mooduli või teema lõpus ja siis korduvalt õppeprotsessis.


Digivahendid kokkuvõtva hindamise toetamiseks:

● Õppija e-portfoolio (Wix, Google Site, Weebly) või lõputöö

● Küsimustike koostamine ja läbiviimine, Jotform, Google Forms, Microsoft Forms


Hindamine täiskasvanute koolituses on sama oluline kui mujal õppes. Jah, koolituse ajal ei pane koolitajad tihti õppijatele hindeid, kuid hindamine on samatähtis õppeprotsessi osa kui kõik muugi. Hinnatakse õppe alguses, õppe ajal ja õppe lõpus. Erinevad hindamised on erineva eesmärgiga, seega on tähtis mõista, mis eesmärgil hinnatakse ja millist digivahendit kasutada.


 

8 soovitust testide koostamiseks

  • Alusta testi lihtsamate küsimustega ja lõpeta keerukamatega.

  • Küsimuse sõnastus olgu pigem lihtne kui keeruline.

  • Väga hea on vastusevariantide arv 4-5, alla seda on vastaja jaoks liiga lihtne ja üle selle juba liiga keeruline.

  • Vastusevariantide sõnastamisel jälgi, et vale(d) või õige(d) vastusevariandid ei oleks visuaalselt väga erinevad teistest variantidest, nt ei ole hea, kui kõik valed vastusevariandid on kahe- või kolmesõnalised, kuid õige variant on 8-sõnaline.

  • Vastusevariandid peaksid olema kõik ühes käändes ja kooskõlas küsimuse käändega.

  • Küsimuste sõnastamisel tuleks vältida topelt negatiivi, näiteks juhend: „märkige ära väited, mis ei ole valed“, selle asemel tuleks kirjutada „märkige ära väited, mis on õiged“.

  • Kasuta kombineeritud küsimusetüüpi, et veelgi täpsemini mõista, mil määral teema on omandatud. Näiteks lisaks vastusevariantidest vale märkimisele, palu õppijal vale vastus korrektseks vormistada.

  • Pikemate küsitluste läbiviimisel on mõistlik see jagada teemadeks.

337 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page