top of page
Search
  • Writer's pictureDiginobe

Tähendust loovad õppematerjalid

Õppematerjal on õppimiseks ja õpetamiseks kasutatav ressurss, mille loomise eesmärk on kooskõlas õppimise või õpetamise eesmärgiga. Õppematerjali kasutatakse õpetamise ja õppimise hõlbustamiseks, tõhustamiseks ja toetamiseks.


Photo by Lubomyr Myronyuk on Unsplash

Õppematerjalid avitavad:

  • õppijat;

  • koolitajat;

  • õppeprotsessi.

Õppija jaoks võimaldavad õppematerjalid olla õppeprotsessi kaasatud. Üheks kaasamise võimaluseks on õppematerjali koostada koos õppijatega või võimaldada õppeülesande raames õppijal endal luua õppematerjal.

Õppematerjalide abil saab õppija teada, mida õpetatakse, õppija saab ülevaate õppeprotsessist. Samas võimaldab õppematerjal anda õpitule tähenduse ja hoida õppija tähelepanu.

Koolitaja jaoks aitavad õppematerjalid jõuda õppeesmärgile, toetavad koolitajat, et tuua esile õpetava tähendus. Siiski ei asenda õppematerjal koolitajat ning õppematerjali tervikuna ei saa käsitleda kui kogu õpet.

Õppeprotsessis õppe eesmärgi toetamisel on oluline, et õppematerjalid oleksid õppija- kesksed ja põhineksid eelnevalt õpitule. Erinevate meediatega vahendatud õppematerjalid võimaldavad õppija tähelepanu hoida ja toetavad erisuguste andelaadidega õppijaid.


Õppematerjali loomine

Õppematerjali loomisel alustatakse õppematerjali vajaduste analüüsist. Selles etapis määratletakse õppematerjali kasutaja (õppija) ehk sihtrühm ja sõnastatakse õppematerjali eesmärk. Järgmiseks etapiks on õppematerjali kavandamine, kus otsustatakse, milline on õppematerjali formaat ja meedia ning kuidas õppematerjal õppijateni edastatakse. Edasi alustatakse õppematerjali väljatöötamist, mil luuakse vajaduste analüüsi ja kavandamise etappides kogutud info põhjal terviklik õppematerjal. Järgmiseks etapiks on õpematerjali katsetamine ja/või kasutamine, siin etapis kasutatakse õppematerjali õppijate poolt. Hindamise etapis hinnatakse ja analüüsitakse õppematerjali sobilikkust sihtrühmale ja õppe eesmärgiga. Õppijate ja koolitajate poolse tagasiside põhjal viiakse õppematerjali sisse muudatused.


Õppematerjalide liigid

Õppematerjale on väga erinevaid ja seda nii sisu kui ka vormi poolest. Järgnevalt loetelu mõningatest õppematerjalide liikidest:

tekstilised ja paljundamist võimaldavad õppematerjalid. Siia alla kuuluvad õpikud, töölehed, märkmed, konspektid, õppekavad, tunnikavad, juhendid, ülesandekirjeldused, esitlused;

digitaalsed õppematerjalid, siin on loenguvideod, filmiklipid, videod, taskuhäälingud, ekraanivideod;

visuaalsed õppematerjalid koondavad enda alla pildid, graafikud, infograafikad, joonised, joonistused;

mängulised õppematerjalid on õppemängud, simulatsioonid, rollimängud;

● avatud ligipääsuga õppematerjalid (Open Educational Resources);

● õppijate poolt loodud õppematerjalid;

● õppetarkvara;

● Ekspertide intervjuud ja blogid, erinevad veebilehed.


Üks pilt ütleb rohkem kui sada sõna ehk visuaalsed õppematerjalid

Visuaalsed õppematerjalid võimaldavad teemat paremini, tõhusamalt avada, õppijaid kaasata ja hoida nende tähelepanu.Vahendid visuaalsete õppematerjalide loomiseks:

447 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page